Bắt tay vào một kinh nghiệm thăm dò không gian tuyệt vời với không gian 4D+. Không gian 4D + là một bộ sưu tập của 37 thẻ, giáo dục về không gian bao gồm các hệ thống năng lượng mặt trời, các hành tinh, các đối tượng không gian, vệ tinh, robot, và sứ mệnh không gian.

https://www.youtube.com/watch?v=b9eY7MhSXDI

Space 4D+ thẻ không gian thực tế ảo 4D
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Sản phẩm: 38 thẻ (37 thẻ Space+ 1 thẻ Hướng dẫn)
SOLAR SYSTEM
PLANETS

Mercury
Venus
Earth
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptune
Pluto
SATELLITES
International Space Station
Sputnik - [1957]
Explorer I - [1958]
Asterix - [1958]
Osumi - [1970]
Prospero - [1971]
Kosmos 2175 - [1992]
ROVERS
Lunokhod I - [1970]
Lunar Rovers - [1971]
Sojourner - [1997]
Spirit/Opportunity - [2004]
Curiosity - [2011]
SPACE OBJECTS
Asteroids
Black Hole
Comet
Meteor
Nebula
Supernova
SPACE MISSIONS
Soyuz - [1960]
Vostok Mission - [1961]
Gemini Mission - [1964]
Surveyor - [1966-1968]
Apollo 15 - [1971]
Voyager - [1977]
Space Shuttle - [1981]
Deep Impact - [2005]
Kepler - [2009]
________________________________________________
Facebook: https://www.facebook.com/4D-1691846901098021/
Website: http://www.anhsovn.com