Trong Dự thảo Chương trình Giáo dục Phổ thông mới của Bộ, kiến thức Thiên văn học sẽ được đưa vào giảng dạy ở môn KHTN lớp 6 và Vật lý lớp 10. Mọi người thấy thế nào