Xuân mới thắng lợi mới: HAS cùng 2 mẫu kính thiên văn tự chế do mình và a Phạm Chương thiết kế đã được IAU lăng xê qua hệ thống Outreach Newsletter Thiên văn là không biên giới, chúng ta cùng chung 1 bầu trời mà 🌟🌙 ✨

http://us11.campaign-archive1.com/?u...b328ffa4&e=##4